Giá cả

Sao menu kg có giá cả vậy b? M muốn tham khảo. Thanks.